Bezig met laden.
Een moment aub.

Nieuws
Financiëel Nieuws

06 2024  •  Wetsvoorstel nieuwe box 3 naar Raad van State


Dit wetsvoorstel beoogt vanaf 2027 een nieuw belastingstelsel voor box 3 in te voeren, waarbij belastingplichtigen belasting betalen over het werkelijk behaalde rendement op hun vermogen. Belastingplichtigen met spaargeld zullen naar verwachting minder belasting betalen, terwijl belastingplichtigen met aandelen juist meer belasting moeten afdragen.

Voorbereiding Staatssecretaris Van Rij benadrukt dat dit nieuwe stelsel voortkomt uit uitgebreide dialogen met het parlement en belangenverenigingen, waarbij ook input vanuit internetconsultaties is meegenomen. Het streven is om belastingplichtigen te belasten op basis van hun daadwerkelijk behaalde rendement, waardoor het stelsel rechtvaardiger wordt.

Toename administratieve lasten Het nieuwe systeem, gebaseerd op werkelijk rendement, bestaat uit directe en indirecte rendementen. Financiële gegevens zullen gedeeltelijk vooraf worden ingevuld door samenwerking met financiële instellingen. Dit kan echter administratieve lasten met zich meebrengen voor belastingplichtigen met complexere financiële situaties, zoals bijvoorbeeld bij de inkomsten en kostenaftrek van onroerend goed, waardering en rendement van niet-beursgenoteerde aandelen en inkomsten van buitenlands vermogen.

Onroerende zaken In het wetsvoorstel is ook opgenomen hoe de belasting over onroerende zaken in box 3 wordt berekend. Daarvoor geldt een vermogenswinstbelasting. Dit betekent dat bij indirect rendement de waardeontwikkeling wordt belast gedurende de periode dat belastingplichtigen de onroerende zaken bezit. Bij directe rendement wordt onderscheid gemaakt tussen dir categorieën.

  • Als een onroerende zaak minimaal 90% van het jaar verhuurd wordt, zijn de huurinkomsten belast en de jaarlijkse onderhoudskosten aftrekbaar;

  • Als een onroerende zaak het hele jaar niet wordt verhuurd, dan wordt het directe rendement berekend via een vastgoedbijtelling (2,65% over de WOZ-waarde);

  • Bij gemengd gebruik wordt gekeken naar de hoogte van de huurinkomsten en naar de hoogte van de vastgoedbijtelling. Het hoogste bedrag wordt belast.

Geplande ingangsdatum De invoering van het nieuwe stelsel staat gepland voor 1 januari 2027. Het kabinet hoopt snel te kunnen starten met de implementatie na het advies van de Raad van State. Ook wordt gekeken naar de gevolgen van recente uitspraken van de Hoge Raad met betrekking tot wetgeving rondom box 3. De overgang naar het nieuwe stelsel kan impact hebben op de uitvoerbaarheid en capaciteit van de Belastingdienst.

Het ministerie van Financiën heeft een factsheet gepubliceerd met daar in vier rekenvoorbeelden over het voorstel voor het nieuwste stelsel van box 3 (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/brochures/2024/06/19/factsheet-voorstel-nieuw-stelsel-box-3).

Bron: MvF 19-06-2024.

A-G: overnemer kan niet eenzijdig doorschuiving intrekken

Advocaat-generaal Koopman concludeert dat de overnemende partij niet zonder instemming van de overdrager een verzoek om geruisloze doorschuiving kan intrekken.

lees meer
A-G vraagt om nuancering ‘verhuur-plus’

Advocaat-generaal Ettema ziet de verhuur van verplaatsbare kisten niet als een vorm van btw-vrijgestelde verhuur van onroerende zaken. Toch vraagt zij de Hoge Raad te overwegen om de rechtspraak over de ‘verhuur-plus’ te nuanceren.

lees meer
Dagtekening van beslissing niet bepalend voor dwangsom

Bij het toetsen of de fiscus tijdig heeft gereageerd op een bezwaarschrift, gaat het om het moment waarop de inspecteur daadwerkelijk zijn beslissing zendt naar de belastingplichtige.

lees meer
Doorbetaaldloonregeling kent geen doorstootverplichting

Voor de toepassing van de doorbetaaldloonregeling is niet vereist dat de holding, die het loon van de dga krijgt doorbetaald van de werkmaatschappij, dit loon doorbetaalt aan de dga.

lees meer
archief