Bezig met laden.
Een moment aub.

Nieuws
Financiëel Nieuws
A-G: overnemer kan niet eenzijdig doorschuiving intrekken

Advocaat-generaal Koopman concludeert dat de overnemende partij niet zonder instemming van de overdrager een verzoek om geruisloze doorschuiving kan intrekken.

lees meer
A-G vraagt om nuancering ‘verhuur-plus’

Advocaat-generaal Ettema ziet de verhuur van verplaatsbare kisten niet als een vorm van btw-vrijgestelde verhuur van onroerende zaken. Toch vraagt zij de Hoge Raad te overwegen om de rechtspraak over de ‘verhuur-plus’ te nuanceren.

lees meer
Dagtekening van beslissing niet bepalend voor dwangsom

Bij het toetsen of de fiscus tijdig heeft gereageerd op een bezwaarschrift, gaat het om het moment waarop de inspecteur daadwerkelijk zijn beslissing zendt naar de belastingplichtige.

lees meer
Doorbetaaldloonregeling kent geen doorstootverplichting

Voor de toepassing van de doorbetaaldloonregeling is niet vereist dat de holding, die het loon van de dga krijgt doorbetaald van de werkmaatschappij, dit loon doorbetaalt aan de dga.

lees meer
Dure verbouwing maakt nog geen nieuwbouw

Niet-constructieve wijzigingen en hoge kosten van een verbouwing kunnen aanwijzingen vormen voor het bestaan van nieuwbouw, maar zijn niet doorslaggevend.


lees meer
Geen afwaardering van renteloze lening die beloning vormt

Als een bv geen interest vraagt voor het verstrekken van een lening zolang de schuldenaar arbeid verricht voor de bv, is deze lening niet zomaar af te waarderen.

lees meer
Vakantie is geen excuus voor overschrijding beroepstermijn

Valt een besluit van een bestuursorgaan op de mat terwijl de belanghebbende nog op vakantie is? Dat is in beginsel nog geen excuus om het beroepschrift te laat in te dienen.

lees meer
Niet aanschaffen eHerkenning is geen afwezigheid van alle schuld

Indien een ondernemer geen eHerkenning wil aanschaffen om aangifte te kunnen doen, zijn er alternatieve manier om aangifte te doen. Er is dan ook geen sprake van afwezigheid van alle schuld.

lees meer
Hoge Raad schept duidelijkheid over begrip vervangingswaarde

Volgens de Wet waardering onroerende zaken moet een gebouwd eigendom in aanbouw worden gewaardeerd op de vervangingswaarde. Wanneer de eigenaar btw-ondernemer is en de btw volledig in aftrek kan brengen, is voornoemde vervangingswaarde exclusief btw volgens de Hoge Raad.

lees meer
€ 25.000 boete voor buiten administratie houden werknemers

Als een bedrijf meer werknemers in dienst heeft en daarom meer loon uitbetaalt dan het opgeeft in de loonadministratie, kan sprake zijn van valsheid in geschrifte.

lees meer
Reizen tussen woning van partner naar arbeidsplaats zakelijk

Volgens het hof zijn reizen van de woonplaats van een werknemer naar zijn arbeidsplaats en van de arbeidsplaats naar de woning van zijn partner binnen 24 uur eveneens te kwalificeren als woon-werkverkeer.

lees meer
Startersvrijstelling OVB ondanks nieuwbouwwoning in aanbouw

Onder voorwaarden mag de verkrijger van een nieuwe woning ook de startersregeling toepassen als hij een andere woning heeft die nog in aanbouw is.

lees meer
Achteraf opgestelde stemovereenkomst leidt niet tot FE OB

Naast economische en organisatorische verwevenheid is voor het bestaan van een fiscale eenheid omzetbelasting (FE OB), ook financiële verwevenheid nodig. Daaraan wordt niet voldaan bij een als eenheid samenwerkende groep of een achteraf opgestelde stemovereenkomst.

lees meer
Klaarstaan is niet hetzelfde als ondernemen

De uren waarin een ondernemer beschikbaar is voor zijn onderneming zonder echt iets te doen, tellen niet mee voor het urencriterium.

lees meer
Opdrachtgever die veel regelt is nog geen werkgever

Hoewel sommige opdrachtgevers veel voorbereidende werkzaamheden verrichten en het contact met de afnemer onderhouden, maakt hen dat nog geen werkgever van de arbeidskrachten.

lees meer
Achteraf opgestelde kilometeradministratie voldoet niet

Wie van zijn werkgever een auto ter beschikking krijgt gesteld kan alleen onder de bijtelling privégebruik uitkomen als hij overtuigend kan aantonen minder dan 500 km privé te hebben gereden. Met een achteraf opgestelde kilometerregistratie die diverse gebreken vertoont lukt dat niet.

lees meer
Wetsvoorstel nieuwe box 3 naar Raad van State

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Van Rij om de ‘Wet werkelijk rendement box 3’ voor advies naar de Raad van State te sturen.

lees meer
Voor terbeschikkingstelling zeiljachten geldt verlaagd tarief OB

Volgens de Hoge Raad is van het gelegenheid geven tot sportbeoefening voor de omzetbelasting ook sprake voor sporten op openbaar terrein. Dit moet wel gepaard gaan met het ter beschikking stellen van een accommodatie aan de sporters voor het gebruik voor de sportbeoefening.

lees meer
Geen afzien van pensioen als ander recht is prijsgegeven

Als een dga in een jaar recht heeft op een ouderdomspensioen naast een andere uitkering, mag de fiscus een tekort in de uitkering niet zomaar bestempelen als het afzien van ouderdomspensioen.

lees meer
Ongerealiseerde waardestijging vastgoed belast in box 3

Voor de vaststelling van het werkelijke rendement in box 3 van een woning moet volgens de Hoge Raad de waarde daarvan aan het begin en aan het einde van het jaar worden bepaald volgens de Wet waardering onroerende zaken, naar analogie met het bepaalde in art. 5.20 van de Wet IB 2001.

lees meer