Bezig met laden.
Een moment aub.

Nieuws
Financiëel Nieuws
Hoge Raad: KLM moest piloten wijzen op verdragswijziging

Een grote professionele werkgever met veel buitenlandse werknemers moet zijn werknemers inlichten over de gevolgen van relevante verdragswijzigingen.

lees meer
Vage raamovereenkomst maakt geen afnemer

Wil een partij kwalificeren als afnemer voor btw-doeleinden, dan moet zij een duidelijke overeenkomst van opdracht zijn aangegaan.

lees meer
Boete voor wijzigen tenaamstelling met adressticker

Trekt een ondernemer ten onrechte btw af doordat hij de tenaamstelling van een factuur heeft gewijzigd door er een adressticker op te plakken? Dan riskeert hij een hoge vergrijpboete!

lees meer
Maar 1x MRB naheffen voor schendingen handelaarsregeling

Constateert de Belastingdienst dat op één dag met betrekking tot verschillende auto’s niet is voldaan aan de voorwaarden van de handelaarskentekenregeling? Dan nog mag de fiscus maar één keer motorrijtuigenbelasting naheffen.

lees meer
Leeftijd op moment van verzoek tot afkoop polis is bepalend

Onder voorwaarden blijft revisierente achterwege als de verzekerde vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd om de afkoop van de lijfrentepolis heeft verzocht.

lees meer
Bij misbruik van recht btw verschuldigd over verkapt dividend

Volgens Rechtbank Noord-Holland is sprake van misbruik van recht bij verkoop van een auto door een vennootschap tegen een te lage waarde aan de dga. Daarom is de vennootschap btw verschuldigd over het in aanmerking genomen verkapte dividend.

lees meer
Voorbehoud in beschikking: directe verkorting 30%-regeling

Heeft de inspecteur een voorbehoud voor wetswijzigingen opgenomen in een afgegeven beschikking bewijsregel 30%-regeling? Dan hoeft hij bij een inkorting van de maximale duur als gevolg van een wetswijziging de beschikking niet aan te passen.

lees meer
Proceskostenvergoeding moet in BPM-zaak even hoog zijn

De Hoge Raad bevestigt dat de belanghebbende in een BPM-zaak recht heeft op een even hoge proceskostenvergoeding als belanghebbenden in andere zaken.

lees meer
Prinsjesdag 2023: overige verwachte maatregelen

Het pakket Belastingplan 2024 kan nog enkele kleine wijzigingen in box 3 bevatten evenals enkele wijzigingen van min of meer formele aard.

lees meer
Prinsjesdag 2023: overige verwachte maatregelen

Het pakket Belastingplan 2024 kan nog enkele kleine wijzigingen in box 3 bevatten evenals enkele wijzigingen van min of meer formele aard.

lees meer
Internetconsultatie voor nieuwe box 3-heffing

De internetconsultatie voor de Wet werkelijk rendement box 3 is gestart en sluit op 20 oktober 2023.

lees meer
Geen informatiebeschikking mogelijk voor ontbonden VOF

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat het niet meer mogelijk is een informatiebeschikking op leggen aan een ontbonden VOF.

lees meer
Prinsjesdag 2023: verwachte maatregelen rond auto en milieu

Het demissionaire kabinet heeft in het kader van klimaatregelingen in het Pakket Belastingplan 2024 verschillende maatregelen voorgesteld die zien op autobelastingen en de energiebelasting.

lees meer
Motorvereniging hoeft geen btw over contributies te voldoen

Hof Den Haag bevestigt dat verenigingen geen btw hoeven af te dragen over contributies die geen rechtstreeks verband houden met verrichte prestaties.

lees meer
Procesbelang kan bestaan uit risico van verliesverdamping

Voor zover geleden verliezen dreigen te verdampen, kan een bezwaar tegen een aanslag en verliesvaststellingsbeschikking een procesbelang meebrengen.

lees meer
Ondanks negatief eigen vermogen kan vordering zakelijk zijn

Dat de balans van een bv een negatief eigen vermogen toont, sluit niet uit dat zij haar schulden kan betalen. Daardoor kan de dga in principe zijn vordering op de bv later afwaarderen.

lees meer
Pensioen kan voortvloeien uit niet-ondertekende notulen

Als in de notulen van een algemene vergadering de toekenning van pensioen aan de 100%-dga is opgenomen, kan een geldige pensioenovereenkomst ontstaan. Zelfs als de notulen niet zijn ondertekend.

lees meer
Maaltijdkosten onder WKR beperkt aftrekbaar van IB-winst

Voor zover een werkgever de vergoeding of verstrekking van maaltijden aan werknemers niet aanmerkt als loon in natura, zijn deze loonkosten beperkt aftrekbaar.

lees meer
Investeringsbehoefte doet liquide middelen onder BOR vallen

Drijft een bv een materiële onderneming en moet zij in dat kader investeringen doen? Dan kunnen liquide middelen en effecten ondernemingsvermogen voor de bedrijfsopvolgingsregeling zijn.

lees meer
Verkoopverlies verhoogt autokostenforfait niet

Het autokostenforfait mag niet hoger zijn dan de werkelijke autokosten. Daarbij geldt dat incidentele verliezen op personenauto’s niet tot de werkelijke autokosten behoren.

lees meer