Bezig met laden.
Een moment aub.

Nieuws
Financiëel Nieuws

04 2024  •  Geen ambtshalve vermindering na fiscale afrekening


Bij het opleggen van een navorderingsaanslag inkomstenbelasting over 2009 is de inspecteur ervan uitgegaan dat een ondernemer in 2009 zijn onderneming heeft gestaakt. De ondernemer procedeert tegen deze navorderingsaanslag. Uiteindelijk bereiken de partijen tijdens de zitting een compromis. Daardoor wijzigt de Belastingdienst de navorderingsaanslag zo dat de stakingswinst € 100.000 bedraagt. De belastingrechter heeft uitspraak gedaan conform het compromis. De ondernemer gaat later nog in cassatie tegen deze uitspraak. Maar uiteindelijk trekt hij dat cassatieberoep in, evenals zijn latere verzoek om herziening van deze uitspraak. Wel verzoekt de man later om een ambtshalve vermindering van zijn nihilaanslag over 2017. Hij motiveert dit verzoek met de stelling dat hij in 2017 nog een stakingsverlies heeft geleden. Wanneer de fiscus dit verzoek om ambtshalve vermindering afwijst, gaat de man in beroep.

Wel procesbelang, geen hoorrecht geschonden Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt ten eerste vast dat het beroep van de man ontvankelijk is, omdat hij een procesbelang heeft. Dit procesbelang is gelegen in de mogelijkheid tot verliesverrekening. Maar de rechtbank verwerpt vervolgens de stelling van de man dat zijn hoorrecht is geschonden. De inspecteur heeft tweemaal data voor een hoorzitting voorgesteld. Hoewel de man daarbij de gelegenheid is geboden om met een alternatieve datum te komen, heeft hij deze gelegenheid niet benut. De man werpt tegen dat hij de hoorzitting tot nader order heeft willen uitstellen omdat hij eerst reacties van diverse instanties op diverse verzoeken wilde ontvangen. Deze stelling maakt echter niet dat de Belastingdienst het hoorrecht heeft geschonden.

Staking in 2009 stond vast Ten slotte gaat de rechtbank na of de inspecteur terecht het verzoek om ambtshalve vermindering heeft afgewezen. De rechtbank merkt op dat in de voorafgaande beroepsprocedure de partijen en de rechter al zijn uitgegaan van een staking in 2009. Voor dat jaar is ook een stakingswinst in aanmerking genomen. Deze uitspraak staat onherroepelijk vast. Dat betekent dat in 2009 de fiscale afrekening heeft plaatsgevonden. Er is dan geen ruimte meer om voor 2017 nog een verlies uit de onderneming in aanmerking te nemen. Het verzoek om de ambtshalve vermindering is daarom terecht afgewezen.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 12-04-2024 (gepubl. 16-04-2024).

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de regel dat een ambtshalve verzoek tijdig is ontvangen door de Belastingdienst als het na vijf jaar na afloop van het belastingjaar is ingediend, maar binnen een week daarna is ontvangen, niet geldt. Deze regel geldt alleen voor bezwaar- en beroepschriften.

lees meer
Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Moet de verkoper van een deelneming naderhand de koper een schadevergoeding betalen vanwege concurrerend gedrag? Dan valt deze schadevergoeding niet onder de deelnemingsvrijstelling.

lees meer
Lage proceskostenvergoeding als succes is verzekerd

Laat de inspecteur vóór de zitting bij de belastingrechter al weten dat hij de bestreden aanslag zal verminderen? Dan zal de beroepsprocedure voor de gemachtigde relatief eenvoudig zijn en zal de proceskostenvergoeding lager uitvallen.

lees meer
Geen winstuitdeling door gebrek aan bevoordelingsoogmerk

Voor het bestaan van een verkapte winstuitdeling moet niet alleen sprake zijn van een bevoordeling van een dga, de partijen moeten dit ook hebben gewild.

lees meer
archief