Bezig met laden.
Een moment aub.

Nieuws
Financiëel Nieuws

03 2023  •  Huuropbrengsten in privé van perceel van bv zijn onttrekkingen


Een dga heeft met een derde een huurovereenkomst gesloten voor verhuur van een perceel grond voor € 45.000 per jaar. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd. Het perceel is eigendom van de bv van de dga. De Belastingdienst stelt dat hierdoor een verkapte winstuitdeling heeft plaatsgevonden. Ook corrigeert de Belastingdienst het loon van de dga. De Belastingdienst is van mening dat de gebruikelijkloonregeling van toepassing is. Bij Rechtbank Noord-Holland is in geschil of de in privé genoten huuropbrengsten verkapte winstuitdelingen zijn. Ook is in geschil of de gebruikelijkloonregeling van toepassing is.
De dga stelt dat de ontvangen huuropbrengsten in de rekening-courantverhouding met zijn bv zijn verwerkt. Daarom is geen sprake van een vermogensverschuiving. De reden om de huurovereenkomst in privé aan te gaan is dat de bv onder bijzonder beheer staat van de bank. De rechtbank oordeelt dat sprake is van verkapte winstuitdelingen door de bv aan de dga. De huuropbrengsten komen toe aan de bv als eigenaar van het perceel. Voor zover de dga de huuropbrengsten niet heeft doorgestort naar de bv is sprake van een verarming van de vennootschap en verrijking van de dga. De huuropbrengsten zijn (onterecht) als stortingen in de rekening-courantverhouding ten gunste van de dga verwerkt. Dit betekent dat de huuropbrengsten niet zijn verantwoord bij de bv. Daardoor is de bv verarmd en de dga verrijkt.
De dga is van mening dat hij zich van de onttrekking niet bewust is geweest. De boekhouder heeft de huuropbrengsten verkeerd verwerkt. De rechtbank oordeelt dat het op de weg van de dga had gelegen om zijn boekhouder in te lichten over de constructie om de huuropbrengsten in privé te genieten en de verwerking daarvan in de rekening-courant. Het administratiekantoor kon dit niet weten, waardoor het administratiekantoor de huuropbrengsten niet in de jaarrekeningen en aangiften heeft opgenomen. De rechtbank is van oordeel dat aan het bewustzijnsvereiste is voldaan.
Ook is de gebruikelijkloonregeling van toepassing. De verliessituatie van de bv is niet structureel, zodat de gebruikelijkloonregeling van toepassing moet zijn. Bovendien is, als wel rekening zou zijn gehouden met huuropbrengsten van het perceel, de bv niet verliesgevend. De correcties van het loon van de dga door de Belastingdienst zijn terecht. De rechtbank vermindert nog wel de vergrijpboeten vanwege de lengte van de procedure.

Bron: Rb. Noord-Holland 09-12-2022 (gepubl. 28-02-2023)

Achteraf opgestelde kilometeradministratie voldoet niet

Wie van zijn werkgever een auto ter beschikking krijgt gesteld kan alleen onder de bijtelling privégebruik uitkomen als hij overtuigend kan aantonen minder dan 500 km privé te hebben gereden. Met een achteraf opgestelde kilometerregistratie die diverse gebreken vertoont lukt dat niet.

lees meer
Wetsvoorstel nieuwe box 3 naar Raad van State

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Van Rij om de ‘Wet werkelijk rendement box 3’ voor advies naar de Raad van State te sturen.

lees meer
Voor terbeschikkingstelling zeiljachten geldt verlaagd tarief OB

Volgens de Hoge Raad is van het gelegenheid geven tot sportbeoefening voor de omzetbelasting ook sprake voor sporten op openbaar terrein. Dit moet wel gepaard gaan met het ter beschikking stellen van een accommodatie aan de sporters voor het gebruik voor de sportbeoefening.

lees meer
Geen afzien van pensioen als ander recht is prijsgegeven

Als een dga in een jaar recht heeft op een ouderdomspensioen naast een andere uitkering, mag de fiscus een tekort in de uitkering niet zomaar bestempelen als het afzien van ouderdomspensioen.

lees meer
archief