Bezig met laden.
Een moment aub.

Nieuws
Financiëel Nieuws

02 2023  •  Verlies op participatie in genomineerde film is aftrekbaar


Een man neemt in het jaar 2017 samen met twee anderen als stille maat deel in een stille maatschap. De beherende vennoot van deze stille maatschap is een dochtervennootschap van een holding. De dochtervennootschap brengt de kennis, deskundigheid en vlijt van haarzelf en haar bestuurders in de maatschap in. De stille maten brengen naast hun kennis, deskundigheid en vlijt ieder een bedrag van € 93.333 in. Bovendien brengen de stille maten de al verkochte uitzendrechten AVRO/TROS, het voorschot op opbrengsten die de distribiteur van de film moet betalen en de opbrengsten uit crowdfunding in de maatschap in. Deze rechten en opbrengsten bedragen bij elkaar € 183.838. De maatschap merkt dit bedrag aan als een bate. Het doel van de maatschap is om samen met een andere bv via een vof een onderneming te exploiteren. Het doel van deze onderneming is de financiering, productie en exploitatie van een speelfilm.
De man stelt dat hij op zijn participatie in de stille maatschap in 2017 een aftrekbaar verlies heeft geleden. De inspecteur betwist echter dat deze participatie een bron van inkomen is. Hij meent dat een objectieve voordeelsverwachting ontbreekt. In de beroepsprocedure verwerpt Rechtbank Noord-Holland dit standpunt van de Belastingdienst. Volgens de rechtbank heeft de man in het begin mogen verwachten dat de film een succes zou zijn. De film is gebaseerd op het boek van een bekende auteur, geregisseerd door een regisseur van naam en geselecteerd als openingsfilm van een festival. Dat wijst erop dat de film in de filmwereld goed is ontvangen. Daarnaast heeft de film negen prijsnominaties en goede recensies gekregen. Dat het verwachte voordeel (nog) niet is gerealiseerd, heeft te maken met onvoorziene omstandigheden. Daarbij valt te denken aan het sluiten van bioscopen tijdens de coronacrisis.
Vervolgens behandelt de rechtbank de vraag of men moet afwijken van het verlies zoals de man dat opgeeft. De rechtbank ziet daarvoor geen reden. De winstverdeling in de vof en de stille maatschap is overeengekomen tussen onafhankelijke derden. De stille maten zijn allen in gelijke mate gerechtigd tot de resultaten van de maatschap. De Belastingdienst maakt de onzakelijkheid van deze winstverdeling niet aannemelijk. Dat het resultaat 2017 volgens de jaarrekening voor de man een groter verlies oplevert dan de kasmiddelen die hij in de periode 2017 – 2020 heeft opgeofferd, doet daar niets aan af. Zijn resultaat uit de maatschap is immers het resultaat dat voortvloeit uit de opbrengsten en kostenverdeling volgens de maatschapsovereenkomst en de vof. Dit resultaat is onafhankelijk van het verloop van kasstromen tussen de man en de maatschap in de periode 2017 – 2020. De rechtbank oordeelt daarom dat de Belastingdienst de aangifte van de man moet volgen.

Bron: Rb. Noord-Holland 30-01-2023 (gepubl. 09-02-2023)

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de regel dat een ambtshalve verzoek tijdig is ontvangen door de Belastingdienst als het na vijf jaar na afloop van het belastingjaar is ingediend, maar binnen een week daarna is ontvangen, niet geldt. Deze regel geldt alleen voor bezwaar- en beroepschriften.

lees meer
Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Moet de verkoper van een deelneming naderhand de koper een schadevergoeding betalen vanwege concurrerend gedrag? Dan valt deze schadevergoeding niet onder de deelnemingsvrijstelling.

lees meer
Lage proceskostenvergoeding als succes is verzekerd

Laat de inspecteur vóór de zitting bij de belastingrechter al weten dat hij de bestreden aanslag zal verminderen? Dan zal de beroepsprocedure voor de gemachtigde relatief eenvoudig zijn en zal de proceskostenvergoeding lager uitvallen.

lees meer
Geen winstuitdeling door gebrek aan bevoordelingsoogmerk

Voor het bestaan van een verkapte winstuitdeling moet niet alleen sprake zijn van een bevoordeling van een dga, de partijen moeten dit ook hebben gewild.

lees meer
archief