Bezig met laden.
Een moment aub.

Nieuws
Financiëel Nieuws

01 2022  •  Nieuw besluit Fiscale tegemoetkomingen coronacrisis

Dit besluit betreft een actualisatie van het besluit van 24 september 2021. In dit besluit is een nieuwe aanvullende regeling voor uitstel van betaling van belastingen opgenomen. Ook is de reikwijdte van de betalingsregeling aangepast. De maatregel dat de continuïteitsbijdragen zorglichamen geen invloed hebben op de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting is verlengd.

Door de coronapandemie geldt voor belastingschulden tijdelijk een soepeler beleid met betrekking tot uitstel van betaling van belastingschulden. De eerder opgenomen regeling voor het verlenen van uitstel in specifieke gevallen is vervangen door onderstaande regeling.
Goedkeuring 1 ziet op ondernemers die al gebruikmaken van de uitstelregeling uit een vorige versie van dit besluit. De ontvanger verleent tot en met 31 januari 2022 uitstel van betaling aan ondernemers die gebruik hebben gemaakt van goedkeuring dat de ontvanger tot 1 oktober 2027 uitstel van betaling verleent voor belastingen van ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 betaald hadden moeten zijn, mits aan de ondernemer op basis van dit besluit is toegezegd dat geen invorderingsmaatregelen zouden worden genomen. Het uitstel geldt voor een van de belastingen die uiterlijk op 31 januari 2022 betaald hadden moeten zijn. Hiervoor geldt verder de betalingsregeling, die ingaat op 1 oktober 2022 en eindigt op 1 oktober 2027. Ondernemers hoeven niet nogmaals om uitstel van betaling te verzoeken. De ontvanger kan het uitstel weigeren of intrekken als de belangen van de Staat zich tegen uitstel verzetten. Dit kan zich voordoen als de ontvanger vreest voor misbruik van de situatie waardoor verhaalsmogelijkheden in gevaar komen.
Goedkeuring 2 ziet op ondernemers die voor het eerst of opnieuw om uitstel van betaling voor belastingschulden verzoeken op grond van dit besluit. De ontvanger verleent tot en met 31 januari 2022 uitstel van betaling als ondernemers hier de ontvanger schriftelijk om verzoeken. Het gaat dan om belastingschulden die uiterlijk 31 januari 2022 betaald hadden moeten zijn. De ontvanger stelt de ondernemer in de gelegenheid om de uitgestelde belastingschuld af te lossen met een betalingsregeling, die ingaat op 1 oktober 2022 en eindigt op 1 oktober 2027.
Zorglichamen ontvangen continuïteitsbijdragen als compensatie voor de omzetdaling en extra gemaakte kosten door de coronapandemie. In de praktijk is de vraag opgekomen of de verstrekte continuïteitsbijdragen tot verval van de vrijstelling vennootschapsbelasting kunnen leiden. In dit besluit geeft de staatssecretaris een goedkeuring dat de continuïteitsbijdragen in 2020 en 2021 niet tot verval van de vrijstelling vennootschapsbelasting leiden.

Bron: MvF 24-12-2021

Toch dubbele bijtelling na overname auto Neemt een werknemer de auto van de zaak over van zijn overleden echtgenoot en collega? Hoe tragisch dat ook is, dat neemt niet weg dat in zo’n situatie dub... lees meer
Vrijstelling OVB vervalt door onzakelijke route Soms vindt een overdracht van vastgoed plaats op een manier die dient om overdrachtsbelasting te besparen. In dat geval blijft de vrijstelling bij fus... lees meer
Standpunt kan ondanks compromis pleitbaar zijn De aangifte van een belastingplichtige is gebaseerd op een standpunt, waarvan bekend is dat de inspecteur het er niet mee eens is. In dat geval is gee... lees meer
Nieuwe bedrijfsformule, toename verlies: staking Als een ondernemer een nieuwe bedrijfsformule gaat hanteren maar rond die tijd steeds meer verliezen gaat lijden, kan de Belastingdienst de conclusie tre... lees meer
archief