Bezig met laden.
Een moment aub.

Nieuws
Financiëel Nieuws

09 2022  •  Omzetbelasting niet alsnog via herziening terug te vragen


Bij aanschaf van tien percelen grond op een vakantiepark brengt een ondernemer de bij aanschaf in 2006 aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting niet in aftrek. Het beoogde belaste gebruik vindt uiteindelijk niet plaats. In 2013 verkoopt hij twee van de tien percelen belast terug aan de oorspronkelijke verkoper. Hij heeft deze belasting niet op aangifte voldaan. De inspecteur heeft de verschuldigde omzetbelasting van de ondernemer nageheven. De ondernemer is van mening dat hij zijn in 2006 niet-geclaimde recht op aftrek van voorbelasting voor de twee terug geleverde percelen alsnog in 2013 te gelde kan maken via de herzieningsregeling.
Hof Arnhem-Leeuwarden heeft het standpunt van de ondernemer bevestigd. Daarop is de staatssecretaris in cassatie gegaan. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 26 maart 2021 prejudiciële vragen aan het HvJ EU gesteld. Bij arrest van 7 juli 2022 heeft het HvJ EU overwogen dat de herzieningsregeling niet van toepassing is als de ondernemer zijn voorbelasting niet heeft terug gevraagd en ook niet meer kan terug vragen vanwege het verlopen van de wettelijke termijn.
De Hoge Raad verklaart in onderhavig arrest het cassatieberoep van de staatssecretaris tegen de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden gegrond. De Hoge Raad handhaaft de verzuimboete zoals deze door het hof is verminderd, vanwege een pleitbaar standpunt. De Hoge Raad wijst vervolgens vergoeding wegens immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn af, omdat de ondernemer daar niet om heeft verzocht. Ook vermindert de Hoge Raad de boete niet vanwege overschrijding van de redelijke termijn, omdat de boete minder bedraagt dan € 1.000.

Bron: Hoge Raad 16-09-2022

Grondslagen WBSO wijzigen in 2023 niet

Minister Adriaansens (EZK) heeft op Prinsjesdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de grondslagen van de WBSO in 2023 gelijk zijn aan die van 2022. Wel zijn de verwachtingen dat in 2024 en later minder ondernemers een beroep kunnen doen op het budget. Verder blijkt uit de brief dat in 2021 97% van de WBSO-gebruikers MKB’er was.

lees meer
Niet-bezwaarmakers box 3 krijgen geen compensatie

Op Prinsjesdag heeft staatssecretaris Van Rij in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven waarom aan niet-bezwaarmakers geen rechtsherstel wordt geboden. In de brief meldt hij dat het kabinet tijdens de integrale besluitvorming over de begroting hiertoe heeft besloten. De brief bevat een toelichting op dit besluit.

lees meer
De BOR kan wel soberder volgens notarissen en adviseurs

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit en Netwerk Notarissen, samen met enkele onderzoekers van Deloitte blijkt meer dan de helft van de (kandidaat)notarissen en ondervraagde adviseurs vindt dat de belastingvoordelen bij bedrijfsopvolgingen kunnen worden beperkt.

lees meer
Binnenkort geen acceptgiro’s meer van de Belastingdienst

De papieren acceptgiro stopt per 1 juni 2023. De Belastingdienst stopt daarom binnenkort met het versturen papieren acceptgiro’s bij belastingaanslagen of beschikkingen.

lees meer
archief